ภาพกิจกรรมรวมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2558

 

 

1) การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  

     1)ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุุขแห่งประเทศไทยครั้งที่3_58 แก้ไข.jpg

2) ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558  

พิธีวางพวงมาลามหิดลปี58.jpg

 

3) การรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558โดยได้รับเกรียรติจาก

1)ผศ.ดร.สาลินี.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี   อาจารีย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานกรรมการ

  1.อ.มนูญ.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.มนุญ  โต๊ะยามา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
กรรมการ

1) รศ.ดร.ศริศักดิ์ใหม่.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย
สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รวมต้อนรับและรับฟังผลการประเมิน

   1)คณาจารย์1.jpg

 

4) ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ากิจกรรมทำบุญตักบาตรกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558  

                 20151204_090124.jpg        IMG_0037.JPG     รวบ.jpg


           4) โครงการทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2557

                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุม  2615 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม มสธ.   คลิกชมภาพกิจกรรม

           5) กิจกรรมปีใหม่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสุโขสโมสร   คลิกชมภาพกิจกรรม

             

ผู้เข้าชม 55 คน UPDATE วันที่ 1/6/2016 3:23:14 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin