คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์


 ประธานคณะทำงาน
รศ.ดร.นิตยา2.jpg รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา
   ส.ด.สุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  2538
   วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สุขศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  2529
   พย.บ.พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  2524
   Certificate Leadership Development  and Empowerment for Health Promotion and Health Education University of California, Los Angeles, USA  2550
   ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม(การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2543
E-mail : pensirinapa@gmail.com
คณะทำงาน
ATIM.jpg  รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร
   ปร.ด. ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  2555
   M.P.H.M. (International) Primary Health Care Management  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2547
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล  2526
   วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2523
  E-mail : ratiosom@hotmail.com 
            : Smailto:ratiosom@yahoo.com
 รองศาสตราจารย์ ดร. พาณี สีตกะลิน
   Dr.P.H. (Management Public Health) University of  Wollongong, Australia  2546
   M.S. (Health Care  Systems) IONA  College, USA  2524
   ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ (พยาบาลและอนามัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล 2522
   ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความมั่นคง) กระทรวงกลาโหม  2535

  E-mail : hsasspan@stou.ac.th ,

            : panee_ps33@yahoo.com

รศ.ดร.วรางคณา.jpg  รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
    ปร.ด. ประชากรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล  2548
    วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  2541
    พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2537
    ประกาศนียบัตร การบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  2551
E-mail pwarang_p@yahoo.com
Aor.jpg  รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย 
    วท.ด. วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    Asian Gradnate Fellowships 2009,Asea Research Institute,National University of Singapore
    สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 
    วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล    
    E-mail : arayapra@yahoo.com 
               : Araya.pra@stou.ac.th
Aadisak.jpg

 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สัตย์ธรรม 
    Dr.P.H. Health Promotion/Education School of Public Health University of South Carolina, USA   2535
    M.P.H. Public Health Education School of Public Health University of Hawaii, USA  2524
    วท.บ. สุขศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2519

   E-mail : adssattam@gmail.com 

ATip.jpg

 รองศาสตราจารย์พรทิพย์  กีระพงษ์ 
    วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล  2530 
    วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล  2526
    ประกาศนียบัตรการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  2544

  E-mail : porntip.gee@stou.ac.th ; tipgeerapong@gmail.com

Aja2.jpg  รองศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
    ส.ด. บริหารสาธารณสุข ) มหาวิทยาลัยมหิดล  2542
    วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 2535
    วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2524
    ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  2556

    E-mail : chawthip.bor@stou.ac.th
              : chaw_dr@yahoo.com
อ.อรวรรณ.bmp  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์  (กำลังศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
      
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาเวชศาสตร์ชุมชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสุขศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
      E-mail : orawan_air@hotmail.com  
                : orawanair
@gmail.com
                : orawan.air@gmail.com
อ.เอกพลใหม่.jpg  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล  กาละดี  (กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    E-mail : Akaphol.kal@stou.ac.th
              : akaphol.k@kkumail.com 
NewTeacher1.jpg อาจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล
     ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2560
     วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
     ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2549
     ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาตร์ (ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  2547
     E-mail : theerawut_t@kkumail.com , 
               : theerawut.tha@stou.ac.th
pokamol.jpg  อาจารย์ ดร.ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์
     สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปรสิตวิทยา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
E-mail : pokkamol.l@kkumail.com , pokkamol.3108@gmail.com
Palm.jpg   อาจารย์สุณัฐชา  แสงมณี (เลขานุการคณะทำงาน)
     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     E-mail : Sunutcha.san@stou.ac.th
               : sunutcha.pj@gmail.com
IMG_20180709_082925.jpg

อาจารย์อนัญญา  ประดิษฐปรีชา (กำลังศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎิบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(โภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    หมายเลขติดต่อ : 0 2504 8054   
    E-mail : anunya.ph@gmail.com
              : anunya.pra@stou.ac.th 

Saruda.jpg
อาจารย์ศรุดา  จิรัฐกุลธนา

    Msc Human factors and Ergonomics, University of Nottingham, United Kingdom
    วทบ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
    Email: saruda.jir@stou.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
paeng1.jpg  นางสาวภาภัสกรณ   มีเดช
    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   หมายเลขติดต่อ 0 2504 8029                     
   E-mail :   phaphaskorn.me@gmail.comผู้เข้าชม 90 คน UPDATE วันที่ 5/21/2019 2:20:52 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin