บุคลากรสายสนับสนุน

 เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตำแหน่ง

ชื่อ- ชื่อสกุล

Lak.jpg

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(งานปริญญาตรี)

  นางสาวฉันทนา  บุญประภาศรี
  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
  หมายเลขติดต่อ 0 2504 8032(งานบัณฑิตศึกษา)

 
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8066
 E-mail : -
 

วราภรณ์2.jpg 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานปริญญาตรี)

 นางสาวธนวันต์ เจริญลาภ
 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8039
 E-mail :   -

ชยาพงศ์ เกษจินดา-2-2นิ้ว.jpg
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานปริญญาตรี)

นายชยาพงศ์   เกษจินดา
คบ. ศษ.ม
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8050
 E-mail : -

ดาว.jpeg
ลูกจ้างประจำงบรายได้
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

 นางสาวณธานันต์    บุญแรง
 วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
 E-mail : -

100000ชาญ.jpg
ลูกจ้างประจำงบรายได้
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

 นายชาญกิต  เขียวนิล
 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
 E-mail : -

Rung.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานบัณฑิตศึกษา)

 นางพินรัฎ   เตชะปัญญาวงศ์
 ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8034
 E-mail : rung_paneng@hotmail.com


เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานบัณฑิตศึกษา)

 
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8020

ปู.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานปริญญาตรี)

 นางสาวนงลักษณ์   ฤทธิ์คำ
 บธ.บ.(การตลาด)
 ศษ.ม (การจัดการศึกษา)  
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8035
 E-mail :  -

paeng1.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานปริญญาตรีด้านฝึกปฏิบัติสาธารณสุข)

 นางสาวภาภัสกรณ   มีเดช
 วทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8029       |
 E-mail : phaphaskorn.me@gmail.com

2กนิษฐา.jpg
จ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

 นางสาวณัฎชญาภัจ์   จินตนา
 น.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
 E-mail : -

1ญาณภา.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

 นางสาวญาณภา   ทีทอง
 พทป.บ(แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
 E-mail : -

1ธีรพจน์.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

 นายธีรพจน์  บุญศิริ
 พทป.บ(แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
 E-mail : -

พี่แมว.jpg

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานปริญญาตรี)

 นางพรรณรินทร์   มีเครือ
 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)  
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8035       
 E-mail : -

 Prach.jpg
 
ลูกจ้างงบประมาณแผ่นดิน
(พนักงานสถานที่)

 นางรัชนี   เหรียญเขียว
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8031-3
 E-mail : -(พนักงานขับรถ)


 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8031-3
 E-mail : -

 


ผู้เข้าชม 328 คน UPDATE วันที่ 10/10/2018 11:47:57 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin