บุคลากรสายสนับสนุน

 เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อ- ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

นางสาวฉันทนา  บุญประภาศรี
 ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8032


Lak.jpg

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(งานปริญญาตรี)

 นางสาวพัชรา  สิทธิสาตร์
 ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8066
 E-mail : -
 

mam.jpg
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(งานบัณฑิตศึกษา)

 นางสาวธนวันต์ เจริญลาภ
 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8039
 E-mail :   -

วราภรณ์2.jpg 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานปริญญาตรี)

 นายชยาพงศ์   เกษจินดา
 คบ. ,ศษ.ม
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8050
 E-mail : -

ชยาพงศ์ เกษจินดา-2-2นิ้ว.jpg
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานปริญญาตรี)

นางสาวณธานันต์    บุญแรง
วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์
หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
E-mail : -

ดาว.jpeg
ลูกจ้างประจำงบรายได้
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

นายชาญกิต  เขียวนิล
พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
E-mail : -

100000ชาญ.jpg
ลูกจ้างประจำงบรายได้
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

 นางพินรัฎ   เตชะปัญญาวงศ์
 ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8034
 E-mail : rung_paneng@hotmail.com

Rung.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานบัณฑิตศึกษา)

 นางอรญา   แย้มประดิษฐ
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8020

am.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานบัณฑิตศึกษา)

 นางสาวนงลักษณ์   ฤทธิ์คำ
 บธ.บ.(การตลาด)
 ศษ.ม (การจัดการศึกษา)
  
 หมายเลขติดต่อ 0 2504 8035
 E-mail :  -

ปู.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานปริญญาตรี)

นางสาวภาภัสกรณ   มีเดช
 วทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

หมายเลขติดต่อ 0 2504 8029       |
E-mail : phaphaskorn.me@gmail.com

paeng1.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานปริญญาตรีด้านฝึกปฏิบัติสาธารณสุข)

นางสาวณัฎชญาภัจ์   จินตนา
น.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)
หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
E-mail : -

2กนิษฐา.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

นางสาวญาณภา   ทีทอง
พทป.บ(แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
E-mail : -

1ญาณภา.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

นายธีรพจน์  บุญศิริ
พทป.บ(แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
E-mail : -

1ธีรพจน์.jpg
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(คลินิกแพทย์แผนไทย)

นางพรรณรินทร์   มีเครือ
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 
หมายเลขติดต่อ 0 2504 8035      
E-mail : -

พี่แมว.jpg

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
(งานปริญญาตรี)

นางรัชนี   เหรียญเขียว
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเลขติดต่อ 0 2504 8031-3
E-mail : -

 Prach.jpg
 ลูกจ้างงบประมาณแผ่นดิน
(พนักงานสถานที่)


หมายเลขติดต่อ 0 2504 8031-3

E-mail : -(พนักงานขับรถ)

  
ผู้เข้าชม 6489 คน UPDATE วันที่ 7/9/2018 9:45:10 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin