แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติ เกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์  (แผน ก)

    1.1 แบบฟอร์มขอเสนอโครงร่าง วพ.( บศ.วส.001_002)
    1.2 แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา วพ. (บศ.วส.004)
    1.3 แบบฟอร์มรายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา วพ. (บศ.วส.005)
    1.4 แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้า วพ .(บศ.วส.006)
    1.5 แบบฟอร์มเสนอโครงการ วพ (บศ.วส.007)
    1.6 แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อ วพ. (บศ.วส.009)
    1.7 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ วพ. (บศ.วส.011)
    1.8 แบบฟอร์มขอทดลองเครื่องมือ วพ.(บศ.วส.012)
    1.9 แบบฟอร์มขอเก็บข้อมูล วพ.(บศ.วส.013)
    1.10 แบบฟอร์มขอสอบ วพ.(บศ.วส.014_015_017)
    1.11 แบบฟอร์มการตรวจรูปแบบ วพ.

    1.12 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ วพ.     

     1.13 แบบฟอร์ม การส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ วพ.

     1.14 แบบฟอร์มขอเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

      1.15 แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้า วพ 1-4  NEW    

2.  แบบฟอร์มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

    2.1 แบบฟอร์มขออนุมัติทำการศึกษา IS
    2.2 แบบฟอร์มขอเสนอโครงร่าง IS
    2.3 แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา IS
    2.4 แบบฟอร์มขอสอบ IS
    2.5 แบบฟอร์มขอเสนอเปลี่ยนหัวข้อ IS
    2.6 แบบฟอร์มการตรวจรูปแบบ IS

    2.7 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ IS

     2.8 แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าในการทำการศึกษาอิสระ  NEW

3. แนวปฏิบัติ

3.1  แนวปฏิบัติในการเสนอบทคัดย่อ วพ. IS
3.2  แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ วพ.ฯ

 

4เกณฑ์

  4.1  เกณฑ์และรายชื่อวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ วพ. 1,2,3,4,5,6
  

 5. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท

 

 

 

ผู้เข้าชม 563 คน UPDATE วันที่ 7/4/2019 3:16:56 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin