-

ใบสมัครวารสาร

 

ข้าพเจ้า/หน่วยงานกรณีสมัครในนามองค์การ.....................................................................................

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ และขอให้ส่งวารสารตามที่อยู่ต่อไปนี้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน สำหรับส่งทางไปรษณีย์)

......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................วิธีสมัคร

1.    กรอกข้อมูลส่วนต้น

2.    ชำระค่าสมาชิกต่อปี 300 บาท

        (    )  ธนาคารกรุงไทย  สาขาเมืองทองธานี

                        ชื่อบัญชี  ว.ความปลอดภัยและสุขภาพ

                        เลขที่บัญชี 147-0-06808-7 (ออมทรัพย์)

หรือ (     ) ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม  รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา

ปณ. หลักสี่

3.    ส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสมัคร (เขียนชื่อ/ที่อยู่ให้ชัดเจน) มาที่

        กองบรรณาธิการวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ต.บางพูด   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 

ผู้เข้าชม 4358 คน UPDATE วันที่ 6/13/2012 10:22:58 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin