ภาพกิจกรรมรวมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2561

 1) ไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561

     

ผู้เข้าชม 46 คน UPDATE วันที่ 8/30/2018 12:11:00 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin