ความรู้จากฝึกอบรม/ดูงาน

 

หัวข้อ/เรื่อง

ผู้จัดทำ

1) การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น คณาจารย์วส.
2) นวัตกรรมบริการดิจิทัล ศูนย์ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.
3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์

 

 

ผู้เข้าชม 46 คน UPDATE วันที่ 9/10/2018 4:35:12 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin