ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    
1)  ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2555

2)  ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2556

3) ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2557

4) ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2558

5) ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2559

 6) ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2561

ผู้เข้าชม 274 คน UPDATE วันที่ 8/30/2018 12:15:11 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin