หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กับงานการแพทย์แผนไทย

icon_hot.gif             

1. ข่าวและการประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย

2. ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดวิชาฝึกปฏิบัติฯ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ

3. -ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

   -  คำชี้แจงเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
   -  รายชื่อครูมอบตัวศิษย์
   -  แบบสำรวจกรณีมีความต้องการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือมีใบครูสามารถช่วยรับมอบตัวศิษย์ให้กับเพื่อนนักศึกษา    หรือกรอกแบบฟอร์มสำรวจได้ที่นี่ คลิกแบบฟอร์มสำรวจ        และตรวจดูข้อมูล  คลิกดูข้อมูล 

4. ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเข้าสู่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

   4.1 สำหรับประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา  1) ข้อมูลประชาสัมพันธ์  2) แบบแจ้งความประสงค์สำหรับนักศึกษา  และ 3) แบบฟอร์ม มสธ. 9

   4.2  สำหรับประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิต 1) ข้อมูลประชาสัมพันธ์บัณฑิต 2) แบบแจ้งความประสงค์สำหรับบัณฑิต 3) แบบฟอร์มการรับสมัคร

ผู้เข้าชม 852 คน UPDATE วันที่ 9/4/2017 9:05:51 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin