หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
               จะใช้วิธีพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมา  นอกจากนี้จะพิจารณาจากโครงการหรือแผนงานที่เด่นชัด เกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตาม แขนงวิชาที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา รวมทั้งอาจจะมีการกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในประเด็นอื่นเพิ่มเติมในแต่ละวิชาเอก

 เนื้อหาหลัก ๆในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) มีดังนี้

-                   ระบบ เครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

-                   การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

-                   การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

-                   การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

-                   พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

-                   สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

-                   วิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

รายละเอียดหลักเกณฑ์การจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

**หลักเกณฑ์การจองห้องพัก

   1. อาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2  อัตราค่าห้องพัก ราคา 480 บาท และราคา 600 บาท
   2. อาคารพิทยพัฒน์ อัตราค่าห้องพัก (เหมารายห้อง 4 เตียง) ราคา 720 บาท (ไม่แบ่งขายรายเตียง)
   3. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อัตราค่าห้องพัก (เหมารายห้อง 4 เตียง) ราคา 1,000 บาท (ไม่แบ่งขายรายเตียง)

1. มหาวิทยาลัยฯ จะจองห้องพักให้นักศึกษาเฉพาะงานปฐมนิเทศปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น ซึ่งการปฐมนิเทศมีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 300-500 คน) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมจะคิดรายหัวๆ ละ 250 บาทเท่านั้น ( ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารพิทยพัฒน์)

2. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพฯ ฝึกปฏิบัติ สัมมนาเข้ม ป.ตรี และสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม ประสบการณ์วิชาชีพ ป.โท และป.เอก มหาวิทยาลัยไม่ได้จองห้องพักให้ (นักศึกษาต้องจองด้วยตนเอง) สามารถโทรจองห้องพักได้ที่เบอร์ 02-504-713 , 02-5048-716

ผู้เข้าชม 409 คน UPDATE วันที่ 11/18/2015 3:03:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin