กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประจำปี 2560

1)โครงการการจัดประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน

มาครบ 3 รอบ 36 ปี จึงได้จัดทำโครงการการจัดประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีหัวข้อหลักคือ ความพร้อมของบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดำเนินงานตาม SDGs และ ไทยแลนด์ 4.0 ณ อาคารสัมมนา 1 และอาคารพิทยพัฒน์ ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

   ทั้งนี้ สำหรับผู้ประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ  คลิกหนังสือขออนุญาตต้นสังกัด

 

 

2) ประกาศรายชื่อโครงการเพื่อนพี่เลี้ยง ครั้งที่ 9

 

 

ประจำปี 2559

 

1) พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2559

ด้วยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จะจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559  เวลา07.00-16.00 น. ณ ใต้ตึกอาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยกรอก แบบตอบรับและการสมัครเข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 
      


ผู้เข้าชม 16206 คน UPDATE วันที่ 12/29/2017 11:36:59 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin