คณาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประธานบริหารหลักสูตร
Asarawut.jpg

รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา
    M.Sc. (Occupational Health anf Safety), Aston U., England    
    E-mail : saravudh.sht@stou.ac.th
                : saravudh.sut@stou.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ


 E-mail : 
คณะทำงาน
AHnong.jpg รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
     วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     วท.ม.(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
     D.Sc.(Nutritional Toxicology)  มหาวิทยาลัยมหิดล
     Post Grad (Food Toxicology),Germony 
  E-mail : hsasosar123@gmail.com
ADao.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
     วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล   
     Ph.D. (Public Health with specialization in Environmental and Occupational Health) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

  E-mail : sudawlert@yahoo.com

ผศ.ดร.สิริรัตน์.bmp ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
       วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
       วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
       วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  E-mail : siriratsu@yahoo.com
1534482514189.jpg ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
        วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
        วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
        Ph.D. (Global Environmental Health Sciences) Tulane University, USA 
  E-mail : ponsawat.sri@stou.ac.th
ปราโมช_เชี่ยวชาญ(1).JPG ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ 
    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 E-mail : jpramoj @yahoo.com 
ผศ.ดร.อภิรดี.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
    วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
    Ph.D.(Environmental and Occupational Health) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  E-mail   :  apisriopas@yahoo.com

AKuntida.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
       วศ.บ.(สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       วศ.ม.(สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       Ph.d.(Environmental) Griffith University , Australia
    E-mail:  kultida73@Gmail.com

ปธานีน.jpg อาจารย์ปธานิน แสงอรุณ
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    สาธารณสุขศาสตรบัณฑฺิต(อนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วิทยาศาสตรดุษฎิบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(กำลังศึกษา) 
 E-mail: talktopathanin@hotmail.com
กุณฑลีย์ใหม่1.jpg ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์  บังคะดานรา   (กำลังศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต )  เลขานุการคณะทำงาน
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 E-mail: 
Goontalee@gmail.com
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
วราภรณ์2.jpg นางสาวธนวันต์ เจริญลาภ
  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
  E-mail: -
ผู้เข้าชม 117 คน UPDATE วันที่ 5/28/2019 2:43:06 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin