ข่าวและการประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย

    ประชาสัมพันธ์ด่วน

1) คลิก Download ชุดวิชาระดับปริญญาตรี
(นศ จะเห็นเฉพาะชุดวิชาที่ นศ ได้ทำการลงทะเบียน ณ ปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น)

2) ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน

 

ปี 2560

 รายชื่อนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ข)  ข้อมูล ณวันที่ 14 มี.ค.60

 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทย์แผทนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12(2)(ข) เพิ่มเติ่ม)   ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย.60

ปี 2559

ด้วยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จะจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559  เวลา07.00-16.00 น. ณ ใต้ตึกอาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยกรอก แบบตอบรับและการสมัครเข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 

ปี2558


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ ebook

ด้วยสำนักพิมพ์ ได้จัดทำโครงการการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ebook เพื่อบริการนักศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บน website ebook.stou.ac.th  และ application stou ebooks ทั้งบน ios  และ android   เพื่อที่นักศึกษาได้เข้าไปอ่านประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารการสอน เฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนนั้น  อนึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์ 02 504 7656


ปี 2557


ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
1)มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานแพทย์แผนไทย
2) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับปฎิบัติการ


ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
1.ผลการพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือบัณฑิตและนักศึกษาแพทย์แผนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับรองสถาบันการศึกษาแพทย์แผนไทย

ประจำเดือนตุุลาคม ๒๕๕๕
๑) เอกสารประกอบการเรียนการสอนผ่าน Web casting ชุดวิชา ๕๕๓๑๓ ผดุงครรภ์แพทย์แผนไทย I       คลิกอ่านรายละเอียด
๒) เอกสารประกอบการเรียนการสอนผ่าน Web casting ชุดวิชา ๕๕๓๑๓ ผดุงครรภ์แพทย์แผนไทย II      คลิกอ่านรายละเอียด

๓) การดำเนินการของสาขาวิชาในการรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี

     ๓.๑ ปัญหาการไม่รับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี (update 11/03/2556)

     ๓.๒ ลิงค์สื่อที่ตีพิมพ์ข่าวหลังการเข้าร้องเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556

          http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000025370

          http://www.thaipost.net/news/010313/70273http://www.thaipost.net/news/010313/70273

          http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk1qQTJOVEl6T1E9PQ==&subcatid=http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk1qQTJOVEl6T1E9PQ==&subcatid=

ผู้เข้าชม 405 คน UPDATE วันที่ 11/24/2017 3:57:02 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin