หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คลิกรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ ebook

ด้วยสำนักพิมพ์ ได้จัดทำโครงการการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ebook เพื่อบริการนักศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บน website ebook.stou.ac.th  และ application stou ebooks ทั้งบน ios  และ android   เพื่อที่นักศึกษาได้เข้าไปอ่านประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารการสอน เฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนนั้น  อนึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์ 02 504 7656

ประชาสัมพันธ์ชุดวิชา ต่างๆ
 
ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น

1. ประชาสัมพันธ์คู่มือฝึก 

   icon_hot.gif   1.2  รายละเอียดกิจกรรมฝึกทักษะ  8 ทักษะ    ข้อมูล ณ วันที่  4 ต.ค.60        
     
2. ประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึกและศูนย์ฝึก
 
 
    icon_hot.gif  2.1) ตารางกิจกรรมฝึกปฏิบัติชุด 52311   ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.60
     
    

3. ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาฝึก

     3.1  ฝึกเสริมทักษะ

              3.1.1)รายชื่อนักศึกษาฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 (ข้อมูล วันที่ 20 ก.ย. 60 - 28 ก.พ.61)
 
                3.1.2)  (1) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2  (ข้อมูลวันที่ 19 มิ.ย. -30 ต.ค.60)
                       
                           (2) ห้องฝึกศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2    (ข้อมูลวันที่ 20 ม.ค. - 20 ก.พ. 60)
 
icon_hot.gif  3.1.3) ข้อควรทราบเบื้องต้น       4 ต.ค.60
         
 
               
 
    3.2 ฝึกตามมอบหมาย 
   
icon_hot.gif  3.2.1) รายชื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมาย ระหว่างวันที่ 1พ.ย.-30 ธ.ค.59    ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย.59
 
 
icon_hot.gif  3.2.3) รวมแบบฟอร์มรายงานการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 สำหรับนักศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย.59 - 30 ธ.ค.59

icon_hot.gif  3.2.4) เพิ่มเติมเอกสาร 3_ แบบบันทึกการฝึกกรณีศึกษา    ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.59

icon_hot.gif  3.2.5) ใบเซนต์ชื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมาย (ศูนย์ละ 3 แผ่น)  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย.59
                        
               

4. ประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
          
     4.1  
 แบบประเมินตนเองในการฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปี2559    

     4.2   แบบฟอร์มการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 และฝึกตามมอบหมาย (8 ทักษะ ) ภาคต้น ปี 2559 

    4.3   แนวการตอบเกี่ยวกับชุดวิชาฝึกปฎิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น

     4.4  หนังสือเรื่อง "การฝึกภาคปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น

     4.5 การขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (เฉพาะกลุ่มที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น) คลิกรายละเอียด   (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย.-30 ก.ย.60)
 
    

ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
 
  1. ประชาสัมพันธ์คู่มือฝึก
       1.1 คู่มือการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน      ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. - 31 ก.ค.60
          1.2  แจ้งแก้ไขเอกสารในคุู่มือการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา หน้า 50 แบบรายงานกิจกรรมเดี่ยว  ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. - 31 ก.ค.59
 
    2. ประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึก

          2.1) กำหนดการฝึกเสริมทักษะชุด 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ครั้งที่ 1 ภาคปลาย 2559   ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.-16ต.ค.60

         2.2) ตารางการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุด 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ภาคปลาย 2559 มสธ.    ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.-16 ต.ค.60

     3. ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาฝึก

         3.1. ฝึกเสริมทักษะ
                3.1.1)  รายชื่อนักศึกษาฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 

                           1.1) รายชื่อนักศึกษาฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 (รุ่น 1)  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค - 30 ต.ค.60

                           1.2) รายชื่อนักศึกษาฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 (รุ่น 2)   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค - 30 ต.ค.60

                           1.3) รายชื่อนักศึกษาฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 (รุ่น 3)   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค - 30 ต.ค.60
          

               3.1.2) (1) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2  ข้อมูลวันที่ 19 มิ.ย.-30 ต.ค.60

                        (2) ห้องฝึกศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2  ข้อมูล ณ วันที่

     3.2 ฝึกตามมอบหมาย

           3.2.1 รายชื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมายระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 14 ก.ค.60  ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. - 30 ต.ค.60

          3.2.2 แบบบันทึกรายละเอียดการฝึกตามมอบหมายของนักศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค.-31 ส.ค.60

         

     4. ประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
          4.1 หนังสือขออนุญาตหน่วยงานเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน    ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. - 31 ส.ค.60
 
ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 
1) เฉลยกิจกรรมประจำชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค  ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ผู้เข้าชม 118163 คน UPDATE วันที่ 11/9/2017 10:28:40 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin