ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

 1) การรับสมัครงาน 

2)การประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป    ข้อมูล Update ณ วันที่ 14 มี.ค.59

 3) ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน

4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอนทันเวลา” (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558)

 

 

 

 


 

ผู้เข้าชม 253 คน UPDATE วันที่ 6/11/2019 3:26:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin