การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆปี2559

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี 59 

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อเรื่องประชุม

วันที่ประชุม

เวลาประชุม

สถานที่

หน่วยที่จัด/บุคคล

คลิกดูผลจากการเข้าร่วมประชุม

เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระและดุษฎีนิพนธ์ 

5 พฤษภาคม 2559

 

ณ ห้องประชุม 2615 อาคารบริหารชั้น 6 ส่วนต่อเติม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 ผลสรุปการประชุม

positive thinking ปลุกพลังคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

  29 มิถุนายน 2559

09.30-12.00

ณ ห้องประชุม 5209  ชั้น 2 อาคารสัมมนา1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ผลสรุปการประชุม

ผู้เข้าชม 40 คน UPDATE วันที่ 7/27/2016 9:42:05 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin