ความรู้จากการประชุม/สัมมนาต่างๆปี55

 

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อเรื่องประชุม

วันที่ประชุม

เวลาประชุม

สถานที่

หน่วยที่จัด

คลิกดูผลจากการเข้าร่วมประชุม

การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

2 กรกฎาคม2555

09.00-12.00 น..

ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.

ผลสรุปจาการประชุม

สรุปสัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26

ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ระหว่างวันที่
5 -7 กรกฎาคม
พ.ศ.
2555

09.00-
16.00 น

ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา

สมาคมส่งเสิมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักความปลอดภัย

ผลสรุปสัมมนาวิชาการ

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำปี 2555

หัวข้อ

วิทยากร

วันที่

เวลา

สถานที่

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนมกราคม 2555
รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ

11 ม.ค.55

12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2555
รศ.ปีติ พูนไชยศรี

1 ก.พ.55

12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนมีนาคม 2555
น.ส.พัชรา สิทธสาตร์
นางอรญา แย้มประดิษฐ์

2 มี.ค.55

12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนเมษายน 2555
ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ

4 เม.ย.55

12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ผศ.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ

2 พ.ค.55

12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2555
"สีกับสุขภาพจิตและสุขภาพกาย"

นางจันทนา ปราการสุมทร
น.ส.เอมอร ผิวเหลือง
นายชยาพงศ์ เกษจินดา

6 มิ.ย.55

12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
รศ.สมโภช รติโอฬาร

4 มิ.ย.55

12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2555
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนกันยายน 2555
น.ส.ฉันทนา บุญประภาศรี
นางธนวันต์ เจริญลาภ
12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนตุลาคม 2555
ผศ.กุลธิดา บรรจงศิริ12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
ผศ.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนธันวาคม 2555
นางพินรัฎ เตชะปัญญาวงศ์
น.ส.นงลักษณ์ ฤทธิ์คำ
12.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำปี 2552

หัวข้อ

วิทยากร

วันที่ เวลา สถานที่
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
หน้าร้อนกับ 8 โรคร้าย
รศ.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา6 พ.ค.5212.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2552ผศ.สิริรัตน์ สุวณิย์เจริญ3 มิ.ย.5212.00-13.00 นห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
ผลกระทบของแอลกอฮอล์ ที่ไหลผ่านอวัยวะในร่างกาย
รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ1 ก.ค.5212.00-13.00น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2552
อัลมอนด์หยดน้ำแห่งความชุ่มชื่น
รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน5 ส.ค.5212.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนกันยายน 2552
การนวดเพื่อสุขภาพ

อ.กิตติ ลี้สยาม2 ก.ย.5212.00-13.00 น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนตุลาคม 2552
มากินมะรุมกันเถอะ
อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์7 ต.ค.5212.00-13.00น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
ทำไมต้องหยอดน้ำตาเทียม
รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์4 พ.ย.5212.00-13.00น.ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้เข้าชม 43 คน UPDATE วันที่ 3/12/2013 3:40:33 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin