คณาจารย์ประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทย

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย

aple.jpg

 อาจารย์ กิตติ  ลี้สยาม
      วท.ม.(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      วท.บ.( เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  อนุปริญญา วิชาชีพเวชกรรมชั้นสูง   อายุรเวท  วิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์)
      E-mail:   kittizen2511@hotmail.com

คณะทำงาน

ANui.jpg

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา   ตันกิจจานนท์
       ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       E-mail :  -

อ.อดิศักดิ์  สุมาลี.bmp

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์   สุมาลี 

      ส.ม.(สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      E-mail : dash_lovemother@hotmail.com

รัช.jpg

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช    ชาลีผาย (เลขานุการคณะทำงาน)                     
      วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
      วทบ.( การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ) มหาวิทยาลัยหาสารคาม
      E-mail: Boonyarat.cha@stou.ac.th

พี่เมย.jpg

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  เสรีวัตร  
      วท.ม.(สุขศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      วทบ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      E-mail: chutharat.sae@stou. ac.th

ผู้ช่วยเลขนุการคณะทำงาน

ปู.jpg

 นางสาวนงลักษณ์  ฤทธิ์คำ
      บธ.(การตลาด) ม.วิทยาลัยราชพฤกษ์
      E-mail : a_amaon@hotmail.com


   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแพทย์แผนไทยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่9/2559

  ข้อมูลสำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

 

 

ผู้เข้าชม 65 คน UPDATE วันที่ 1/11/2019 10:25:01 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin