แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี 62

การประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆปี2562 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี 62 

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อเรื่องประชุม

วันที่ประชุม

เวลาประชุม

สถานที่

หน่วยที่จัด/บุคคล

คลิกดูผลจากการเข้าร่วมประชุม

ภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพในยุคปัจจุบันผ่านสุ่อนาคต11-13 มกราคม 2562มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

รศ.ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 ผลสรุปการประชุม 


ผู้เข้าชม 42 คน UPDATE วันที่ 3/14/2019 2:14:21 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin