ปริญญาตรี

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

หัวหน้างาน0 2504 8031

งานธุรการ
งานวิชาการด้านสาธารณสุข
งานวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 2504 8032

งานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
งานวิชาการการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา

0 504 8033
0 504 8050
งานด้านอื่นๆ0 2503 3610
0 2504 8035
0 2503 3570(FAX)
ระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

หัวหน้างาน

0 2504 8066

งานธุรการ / งานวิชาการด้านชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
งานวิชาการด้านการศึกษาค้นคว้าอิสระ แผน ข  (IS)

0 2504 8034

งานวิชาการด้านวิทยานิพนธ์ แผน ก

0 2504 8020ติดต่อสอบถามข้อมูล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-8031-5 หรือสายตรง 0-2503-3610    

โทรสาร 0-2503-3570

Email: hsoffice@stou.ac.th
ผู้เข้าชม 330 คน UPDATE วันที่ 10/25/2016 3:08:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin