การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุม/สัมมนาต่างๆ ปี2556

ความรู้จากการประชุม/สัมมนาต่างๆปี56

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อเรื่องประชุม

วันที่ประชุม

เวลาประชุม

สถานที่

หน่วยที่จัด/บุคคล

คลิกดูผลจากการเข้าร่วมประชุม

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดปริญญาเอกด้านสาธารณสุข

7 มกราคม 2556

09.00-16.30 น.

ห้องประชุม 5207 อาคารสัมมนา 1 มสธ.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

1) ผลสรุปประเด็น
2) ภาพกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2556

การประชุม Reguional GHS Review Conference for South East Asian Countries ณ

20-24 พฤษภาคม 2556

 

One World Hotel กรุงกัสลาลัมเปรอร์ มาเลเซีย

รศ.ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย

1) ผลการประชุม

ผู้เข้าชม 41 คน UPDATE วันที่ 6/9/2014 10:11:27 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin