-

 

ปี 2560

1)  แนวปฏิบัติที่ดีในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) แนวปฏิบัติที่ดีในการให้คำปรึกษานักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 

 

ปี 2559

1) บันทึกความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์"

2)  แนวปฏิบัตืที่ดีในการจัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภาพ

3) แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

 

ปี 2558

1) แนวปฏิบัติที่ดีในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ

ปี 2556

1) การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ

 

 

 

ผู้เข้าชม 2059 คน UPDATE วันที่ 9/20/2017 2:36:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin