ข่าวปริญญาโท หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

รายละเอียดหลักเกณฑ์การจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

**หลักเกณฑ์การจองห้องพัก

   1. อาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2  อัตราค่าห้องพัก ราคา 480 บาท และราคา 600 บาท
   2. อาคารพิทยพัฒน์ อัตราค่าห้องพัก (เหมารายห้อง 4 เตียง) ราคา 720 บาท (ไม่แบ่งขายรายเตียง)
   3. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อัตราค่าห้องพัก (เหมารายห้อง 4 เตียง) ราคา 1,000 บาท (ไม่แบ่งขายรายเตียง)

1. มหาวิทยาลัยฯ จะจองห้องพักให้นักศึกษาเฉพาะงานปฐมนิเทศปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น ซึ่งการปฐมนิเทศมีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 300-500 คน) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมจะคิดรายหัวๆ ละ 250 บาทเท่านั้น ( ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารพิทยพัฒน์)

2. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพฯ ฝึกปฏิบัติ สัมมนาเข้ม ป.ตรี และสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม ประสบการณ์วิชาชีพ ป.โท และป.เอก มหาวิทยาลัยไม่ได้จองห้องพักให้ (นักศึกษาต้องจองด้วยตนเอง) สามารถโทรจองห้องพักได้ที่เบอร์ 02-5048-713 , 02-5048-716

 

 ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนโดยรวม  

       - หัวข้อและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 NEW

       -  ข้อมูลชุดวิชาประมวลความรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด) NEW

        - นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่สามารถจะลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์  1, 2 (แผน ก ) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนและรับทราบกำหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ขอแจ้งขั้นตอนเพื่อเตรียมตัวในการสัมมนาเข้ม ประจำภาคปลาย   ปีการศึกษา 2560   ดังนี้ 

       - นักศึกษาจัดเตรียมโครงร่าง  วพ. ตามแบบฟอร์ม  บศ.001 และ บศ. 002  หรือ IS  ตามแบบฟอร์ม บศ.ข1 และ บศ.ข2  เพื่อนำเสนออาจารย์ในวันสัมมนาเข้ม (แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดูได้ใน web สาขา วส.)  จัดเตรียมจำนวน  6  ชุด  และจัดส่งมายัง  หน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120     

     


   

 กำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้มชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560  

             ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  เป็นรายชุดวิชา  ประจำภาคปลาย   ปีการศึกษา  2560 
  1. ชุดวิชา  53708  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  2. ชุดวิชา  53711  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  3. ชุดวิชา  58710  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  4. ชุดวิชา  58711  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  5. ชุดวิชา  59708  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  6. ชุดวิชา  59709  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  7. ชุดวิชา  59715  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  8. ชุดวิชา  59716  1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 2) จัดกลุ่มสัมมนา  
  
 

ผู้เข้าชม 31164 คน UPDATE วันที่ 5/9/2018 9:23:13 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin