ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2555

ประจำเดือนธันวาคม

17) งานส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

IMG_4991.JPG       IMG_5021.JPG      IMG_5039.JPG  
                                                                                                                                                                                                                                                                           คลิกดูเพิ่ม

              สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดงานส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 โดยกิจกรรมมีการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน มีของรางวัลเพื่อมอบให้หน่วยงานสายสนับสนุนจับฉลาก ซึ่งได้รับการสนับของรางวัลจากคณาจารย์สาขาวิชา วส.
             ประธานสาขาวิชาฯ ได้กล่าวเปิดงานว่าพวกเราได้ทำงานอย่างหนักมาทั้งปี มีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไป และวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ รวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้นปีนี้จะผ่านพ้นไปแล้วในปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนสาขาวิชาให้ก้าวหน้าต่อไป
            ในด้านพิธีกรได้เชิญ อ.ภวัต  เลิศสุธน ในฐานะเลขานุการคณาจารย์วส.คนใหม่ล่าสุดเป็นพิธีกรฝ่ายชาย และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง ในฐานะอดีตเลขานุการคณาจารย์ รุ่นพี่ เป็นพิธีกรฝ่ายหญิง ที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงกับสมาชิกชาว วส.เป็นอย่างมาก

16) การเข้าร่วมประชุม International Conference Health Equity in Asia: Reproductive Health /Disaster and Health Management to Achieve MDGs

16.1 วส.1.jpg        16.2.jpg

16.3.jpg         16.4.jpg

              รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร เข้าร่วมประชุม International Conference Health Equity in Asia: Reproductive Health /Disaster and Health Management to Achieve MDGs ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2555 Santika BSD Hotel, Tangerang, Indonesia ซึ่งมีเจ้าภาพร่วม 7 หน่วยงาน คือ AIHD, IPSR, CPHS, MOPH, Faculty of Public Health U. of Indonesia, WHO, MOH Indonesia. รวมทั้งนำเสนอปากเปล่าหัวข้อ The Process of School Children Resilience Promotion in Urban Slums Area.

15) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ที่เทศบาลนครปากเกร็ด

วันเฉลิมที่ 5 ธ.ค.55.JPG

             รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ และบุคลากรของ มสธ. ไปร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

14) การสัมมนาอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

1.กลุ่มผศ.ดร.วรางคณา.jpg

 กลุ่มนักศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

 2.กลุ่ม อ.ดร.ช่อทิพย์.jpg

      กลุ่มนักศึกษาของอาจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์    

        3.กลุ่ม อ.ดร.อารยา.jpg

  กลุ่มนักศึกษาของอาจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
            กลุ่มนักศึกษาถ่ายภาพรวมกับอาจารย์ประจำกลุ่มในการที่เข้าสัมมนาอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ระหว่างวันที่  27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555  ณ อาคารเฉลิมพระเกรียติ ฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13)  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สราวุธ สุธรรมาสา ที่ได้รับการเชิดชูเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.สราวุธได้รับรางวัล.png

                      ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สราวุธ สุธรรมาสา ที่ได้รับการเชิดชูเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันมหิดล 24 กันยายน 2555 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา และรศ.ดร.พาณี สีตกะลิน ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย

12) ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. ร่วมวางพวงมาลาในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วางพวงมาลา.png

         รศ.สราวุธ สุธรรมาสา รักษาราชการรองอธิการบดีฯ รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรศ.ดร.พาณี สีตกะลิน เป็นผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. ร่วมวางพวงมาลาในวันมหิดล 24 กันยายน 2555 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11) แสดงความยินดีกับบัณฑิต และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

นักศึกษาได้ร้บรางวัล.png   11. นักศึกษาได้รับรางวัลใหม่.jpg

          ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ และได้รับมอบโล่แสดงความยินดี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับโล่ ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

10) งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากรของ มสธ.

เลี้ยงส่งรศ.ดร.โกวิน.png       10งานเกษียณอายุราขการ.png

          งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากรของ มสธ. วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. ซึ่ง รศ.ดร.โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์ เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ด้วย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมงานอำลาอาลัยนี้ด้วย

9) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไกรสีห์  ลิ้มประเสริฐ และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ที่ได้รับโล่สามศร

IMG_8696[1].JPG   IMG_8705[1].JPG 
 IMG_8706[1].JPG   IMG_8697[1].JPG 

          ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ที่ได้รับโล่สามศร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 34 ปี ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ ซึ่งนับเป็นบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ หลายท่านได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่สามศร

8) กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

IMG_8673[1].JPG           IMG_8663[1].JPG

          กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 34 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวืชาการบัณฑิตศึกษา ของสำนักบัณฑิตศึกษา วันที่ 4-5 กันยายน 2555  โดย รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "การต่อยอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติ"  อีกทั้ง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งในรูปแบบการนำเสนอด้วยปากเปล่า และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาหลายท่านได้ร่วมเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัยที่นำเสนอด้วย

 

ประจำเดือนสิงหาคม

7) การเลี้ยงส่งอาจารย์

IMG_8656[1].JPG    IMG_8660[1].JPG

             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดงานเลี้ยงส่งแก่ อาจารย์สุภาพร ผลจันทร์ ที่ย้ายกลับภูมิลำเนา จ.เพชรบูรณ์ และ ผศ.กุลธิดา บรรจงศิริ ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศออสเตรเลีย มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และ รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้แทนกล่าวคำอวยพร และมอบของที่ระลึกให้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


6) งานไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี ๒๕๕๕

DSC_3235.JPG        DSC_3212.JPG        DSC_3553.JPG  
                                                                                                                                                                                                    คลิกดูรูปภาพเพื่ม

         ด้วยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๒๙ -๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ  โดยมีนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานกันมากมาย

 

5) การเข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

  ผู้บริหารสาธารณ.jpg            คลิกดูเพิ่ม

                 รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 4) การต้อนรับ Mr.Ojat Darojat อาจารย์คณะ Teacher Training and Education ของมหาวิทยาลัย Universitas Terbuka, Indonesia

ต้อนรับอาจารย์ต่างประเทศ.jpg

             รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย  ผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Mr.Ojat Darojat อาจารย์คณะ Teacher Training and Education ของมหาวิทยาลัย Universitas Terbuka, Indonesia และให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้เรียน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ประจำเดือนกรกฎาคม

3) การนำเสนอผลงานและร่วมประชุม “30th International Congress of Psychology” ประเทศแอฟริกาใต้

  วส2.jpg      วส1_resize.jpg   วส3_resize.jpg   

  วส3_resize.jpg     วส4.jpg    วส6.jpg

 

          รองศาสตราจารย์ สมโภช รติโอฬาร นำเสนอผลงานปากเปล่าเรื่อง “School Children Resilience in Urban Slum Area in Bangkok, Thailand” ในการประชุม “30th International Congressof Psychology”  การประชุมครั้งนี้จัดภายใต้ Theme Psychology Serving Humanity ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2555 The Cape Town International Convention  Centre (CTICC)

 

  2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษ าใหม่ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

P1.jpg

       p2.jpg  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2555
        นักศึกษาใหม่ในกทม.และปริมณฑล มาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15 กค.2555 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ.จำนวน 80 คน โดยมี รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รศ.สมโภช รติโอฬาร รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาของสาขาวิชา ซึ่งทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย

ประจำเดือนมิถุนายน

1) ศึกษาดูงานระบบสุขภาพ และการบริหารโรงพยาบาล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

                                                          ศึกษาดูงานเกาหลี..bmp                 คลิกดูเพิ่มเติม                       

               รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี  สีตกะลิน  และคณะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเดินทางไปศึกษาดูงานระบบสุขภาพ และการบริหารโรงพยาบาล ที่ Severance Hospital, Yonsei University, National Health Insurance, Ilsan Hospital และ Gangnam Health Center ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2555 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          โดยมี  Professor  Dr. Young Moon Chae

          Editor-in-Chief, Healthcare Informatics Research

          Professor and Chairman, Department of Health Informatics

          Graduate School of Public Health, Yonsei University Seoul, Korea

          ให้การต้อนรับ นำชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน                                     

  

ผู้เข้าชม 46 คน UPDATE วันที่ 1/4/2013 4:47:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin