ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดวิชาฝึกปฏิบัติฯ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คลิกรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

http://tempuri.org/tempuri.html1) แจ้งกำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำภาคการศึกษา

1.1 ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
1.2 ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

 

2) ข้อมูลการฝึกปฏิบัติแต่ละชุดวิชา

2.1) การฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.56)

      (2.1.1)  กำหนดการฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย      
      (2.1.2) 
คำชี้แจงเพิ่มเติมประกอบคู่มือการฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย   
      (2.1.3)  คู่มือการฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย      

2.2) การฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55312  ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556    
       คู่มือฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย  1/56
  
    

2.3 )  ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 58)

        (2.3.1) กำหนดการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 2        (2.4.2) คู่มือการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 2    
    

2.4) การฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทยประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค.57)
   (2.4.1) คู่มือการฝึกปฏิบัติฯ      (2.4.2)  กำหนดการฝึกปฏิบัติฯ   (2.4.3) ภาคผนวก

 

2.6) การฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย ภาคกาคศึกษาที่ 2/2556 (ข้อมูลแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 15 ม.ค.57)

    (2.6.1) กำหนดการฝึกปฏิบัติฯ    (2.6.2) คู่มือการฝึกปฏิบัติฯ        (2.6.3)   รายชื่อนักศึกษา  (2.6.3.1) เพิ่มเติมรายชื่อนักศึกษา

 

2.7) ชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 57)

          คู่มือฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 1  

2.8) ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 57)

       (2.8.1) คู่มือการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย                                      (2.8.2) กำหนดการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย

       (2.8.3) รายชื่อกลุ่มฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย ภาคกลางกลุ่มที่ 1    (2.8.4) รายชื่อกลุ่มฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย ภาคกลางกลุ่มที่ 2

       (2.8.5) รายชื่อกลุ่มฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       (2.8.6) รายชื่อกลุ่มฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย ภาคใต้

2.9) ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวกชกรรมแผนไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 2558)

2.9.1) คู่มือการฝึกปฏิบัติ 55319 

2.9.2) กำหนดการฝึกปฏิบัติ 55319 

2.9.3) แบบบันทึกประวัติผู้ป่วย 

2.9.4) แบบฟอร์มการติดตามผลการรักษา

2.9.5) ตัวอย่างการบันทึกประวัติผู้ป่วย

ผู้เข้าชม 297 คน UPDATE วันที่ 12/24/2015 3:50:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin