-

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ศาสตาจารย์ ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์

ประธานกรรมการ

2

รองศาสตราจารย์กันยา กาญจนบุรานนท์

กรรมการ

3

อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล

กรรมการ

4

อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

กรรมการ

5

อาจารย์ นายแพทย์สมชัย นิจพานิจ

กรรมการ

6

อาจารย์ นาวาตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

กรรมการ

7

อาจารย์ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

กรรมการ

8

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(
รองศาสตาจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา)

เลขานุการ

9

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส
)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาฯ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์สราวุธ   สุธรรมาสา
ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา
กรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง
กรรมการ
4
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์
กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย
กรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ 
กรรมการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช  ชาลีผาย
กรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  เสรีวัตร
กรรมการ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี   ศรีโอภาส
เลขานุการ
10
นางสาวฉันทนา   บุญประภาศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของงานบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา
ประธานกรรมการ

2

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา   จันทร์คง
กรรมการ

3

รองศาสตราจารย์ พรทิพย์  กีระพงษ์
กรรมการ

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
กรรมการ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย
กรรมการ

6

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
กรรมการ

7

อาจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล
กรรมการและเลขานุการ

8

นางพินรัฎ   เตชะปัญญาวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
 

 

 

 

ผู้เข้าชม 270 คน UPDATE วันที่ 10/10/2018 11:46:27 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin