มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ASarawut.jpg

รองศาสตราจารย์สราวุธ   สุธรรมาสา
ประธานกรรมการ

Aor.jpg

รศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย
รองประธานกรรมการ


ผศ.ดร.อภิรดี.png  
ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
เลขานุการสาขาวิชา

ผู้เข้าชม 324 คน UPDATE วันที่ 9/5/2018 3:52:16 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin