ภาพกิจกรรมประจำปี 2556

 

ประจำเดือน กันยายน  2556

1) ประชุมวิชาการและงานเยือนเหย้า ( 4 กันยายน 2556) 
    1.1)ประชุมวิชาการประชาคมอาเซียนความท้าทายต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยายกาศประชุมวิชาการ

CD ประชุมวิชาการ

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดงานเยือนเหย้า วส. ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้ังนี้

     1.2) งานเยือนเหย้า วส.

DSCF1182.jpg   DSCF1187.jpg  DSCF1312.jpg
            
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดงานเยือนเหย้า วส. ในช่วงค่ำของวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานครั้ังนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
                                                                                                                                                                                                  คลิกดูภาพเพิ่ม

         2) การวางพวงมาลาในวันมหิดล

วางพวงมาลา56.jpg

   รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผศ.พรสวัสดิ  ศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คนแรกจากซ้าย) อ.อรวรรณ  น้อยวัฒน์ เลขานุการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คนแรกจากขวา)และ รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน เป็นผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมวางพวงมาลาในวันมหิดล 24 กันยายน 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

      


                                                                                                                                                                   

ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

1) กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 30-31 ก.ค.56)

วันที่ 30 ก.ค.56

  IMG_5617[1].JPG   IMG_5625[1].JPG   IMG_5626[1].JPG  IMG_5627[1].JPG   IMG_5611[1].JPG

วันที่ 31 ก.ค.56

   IMG_5652[1].JPG   11.jpg   1.jpg    001.jpg   IMG_5656[1].JPG 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 โดยรับเกียรติอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัสกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานการตรวจประเมิน พร้อมกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ.เป็นกรรมการ และรองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้กิจกรรมการตรวจประเมินคุัณภาพการศึกษาทั้ง 2 วัน มีดังนี้
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
               รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร พร้อมกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และประธานสาขาวิชาได้รายงานผลการประเมินตนเองของสาขาวิชากับคณะผู้ตรวจประเมิน และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยดูจากหลักฐานจริง ดูจากที่แนบในระบบ CHA QA การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเยี่ยมชมการเรียนการสอน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
              คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาต่อจากเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และสรุปผลการประเมินให้กับประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วส. และแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาและอื่น  ๆ  และได้มอบของที่ระลึกกับคณะผู้ตรวจประเมินและถ่ายรูปร่วมกัน

             

 

 

 

ประจำเดือน เมษายน 2556

1)  กิจกรรมวันสงกรานต์ปี 2556

   IMG_5488[1].JPG   IMG_5517[1].JPG IMG_5487[1].JPG    IMG_5524[1].JPG  IMG_5534[1].JPG   IMG_5548[1].JPG   IMG_5531[1].JPG  IMG_5529[1].JPG IMG_5491[1].JPG IMG_5489[1].JPG      IMG_5490[1].JPG IMG_5514[1].JPGIMG_5511[1].JPG  IMG_5511[1].JPG  IMG_5510[1].JPG
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2556 ณ ห้อง 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

1)  การแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    รูปภาพ (3)พบอธิการบดี.jpg         รูปภาพ (3)พบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.jpg

                                                                  กระเช้าอธิการ.jpg    กระเช้ารองอธิการบดี.jpg

                  ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชา เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย) และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ) ณ ห้องอธิการบดีและห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 5 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

 

ประจำเดือน มกราคม 2556

1) การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) “ปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ในระบบทางไกลทำอย่างไรให้เป็นเลิศ”

IMG_5111.JPG   IMG_5073.JPG    IMG_5101.JPG     

คลิกรูปเพิ่ม

         ด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดการความรู้เกี่ยวกับการเปิดโครงการปริญญาเอก ด้านสาธารณสุขศาสตร์" ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 5206 อาคารสัมมนา 1 เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อที่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจ ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรจากสาขาวิชาที่เปิดสอนปริญญาเอก ด้านสาธารณสุขศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล
         ท้้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาที่เปิดปริญญาเอก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายท่าน ดังนี
   ภาคเช้า วิทยากรคือ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  พรมมาพันธ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  ภาคอัต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  และรองศาสตราจารย์  ดร.วิทยากร  ท่อแก้ว  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   ภาคบ่าย วิทยากร คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. สมัครสมร  ภักดีเทวา  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ นางนงลักษณ์  รุ่งวิทยาธร ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิต สำนักบัณฑิต

        

 

ผู้เข้าชม 44 คน UPDATE วันที่ 12/18/2013 11:47:06 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin