แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี 58

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อเรื่องประชุม

วันที่ประชุม

เวลาประชุม

สถานที่

หน่วยที่จัด/บุคคล

คลิกดูผลจากการเข้าร่วมประชุม

การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ 

14 กรกฎาคม 2558

 

ห้องประชุม 3106 ชั้น 1  อาคารสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

1) ผลสรุปการประชุม

 

 

ผู้เข้าชม 41 คน UPDATE วันที่ 8/4/2015 9:42:20 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin