เสวนาวิชาการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

กลับไปหน้าก่อนนี้

งบประมาณปี 2560

หัวข้อเสวนาวิชาการ

ผู้ดำเนินการเสวนา

1) เดือน ตุลาคม 59  "ภัยใกล้ตัว เราต้องรู้วิธีป้องกัน" รองศาสตราจารย์สุดาว    เลิศวิสุทธิไพบูลย์
2) เดือนพฤศจิกายน 59 "สุขภาพใจและกาย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี  ศรีโอภาส
3) เดือนธันวาคม 59"สุขภาพดีกับการนอนหลับ"  นางพรรณรินทร์  มีเครือ และนางสาวจรรยา  พึ่งสอน
4) เดือนมกราคม 60 "เรื่องกล้วยฯ"  นางสาวพัชรา  สิทธิสาตร์ นางพินรัฎ  เตชะปัญญาวงศ์ และนางอรญา  แย้มประดิษฐ์
5) เดือนกุมภาพันธ์ 60 "วิ่ง.....แรงบันดาลใจสู่สุขภาพ" รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร
6) เดือนมีนาคม 60 "Radio Taiso Group Exercises" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์
7) เดือนเมษายน 60 "Slow Life" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ
8) เดือนพฤษภาคม 60 "ประโยชน์และโทษของการนอนกลางวัน" นางสาวฉันทนา  บุญประภาศรี และนายชยาพงศ์  เกษจินดา
9) เดือนมิถุนายน 60 "วัคซีนไข้เลือดออกครั้งแรกของโลก" อาจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล
10) เดือนกรกฎาคม 60 "การบริหารสมองเป็น 2 เท่า" อาจารย์สุณัฐชา  แสงมณี
11) เดือนสิงหาคม 60 "วิธียืดอายุอวัยวะ" นางธนวันต์  เจริญลาภ และนางสาวนงลักษณ์   ฤทธิ์คำ
12) เดือนกันยายน 60 "ย่านางแดง ใช้เป็นมีประโยชน์ต่อร่างกาย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา  ตันกิจจานนท์

 งบประมาณปี  2559

หัวข้อเสวนาวิชาการ

ผู้ดำเนินการเสวนา

1) เดือนตุลาคม 58  อาจารย์อดิศักดิ์   สุมาลี                                        
2) เดือนพฤศจิกายน 58 "สุขภาพจิตดีด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว" คุณจันทนา   ปราการสมุทร
3) เดือนธันวาคม 58 "กระเจี๊ยบเขียว" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์
4) เดือนมกราคม 59 "การเดินเพื่อสุขภาพ" รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา
5) เดือนกุมภาพันธ์ 59 "การสร้างความสุข และการจัดปัญหาความเครียด" อาจารย์อรวรรณ  น้อยวัฒน์                
6) เดือนมีนาคม 59  "หยุดแก่หยุดป่วย ด้วยการดูแลตับ"   คุณฉันทนา  บุญประภาศรี และคุณชยาพงศ์  เกษจินดา          
7) เดือนเมษายน 59 "ท่ากายบริหารแบบไทย ฤาษีดัดตน" อาจารย์บุญญารัช  ชาลีผาย
8) เดือนพฤษภาคม 59 "11 อ เพื่อสูงวัยแบบสตรอง " อาจารย์กุณฑลีย์  บังคะดานรา
9) เดือนมิถุนายน 59  "งาดำ" คุณพินรัฎ  เตชะปัญญาวงศ์  และคุณอรญา  แย้มประดิษฐ์
10) เดือนกรกฎาคม 59 "ทับหม้อเกลือ" การดูแลหลังคลอดด้วยศาสต์การแพทย์แผนไทย อาจารย์จุฑารัตน์  เสรีวัตร
11) เดือนสิงหาคม 59 "อาหารกับโรคอัลไซเมอร์" รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย

 

หัวข้อเสวนาวิชาการ

ผู้ดำเนินการเสวนา

1) น้ำผัก ผลไม้แยกกาก(Juicer) รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช   รติโอฬาร
2) การดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์
3) สมุนไพรคลายร้อน อาจารย์อดิศักดิ์  สุมาลี
4) โยเกริต์สุดยอดอาหารมีประโยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
ผู้เข้าชม 45 คน UPDATE วันที่ 9/4/2017 4:46:26 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin