การจัดการความรู้จากการประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆ

 

1) การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ / สัมมนาต่างๆ ปี 2555

2) การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ /สัมมนาต่างๆ ปี 2556

3) การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ /สัมมนาต่างๆ ปี 2557

4) การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆ ปี 2558

5) การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆ ปี 2559

6) การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆ ปี 2562

ผู้เข้าชม 43 คน UPDATE วันที่ 3/14/2019 2:08:06 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin