ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์


ปรัชญา วัสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์

    ปรัชญา  วัสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา

 

ผู้เข้าชม 2133 คน UPDATE วันที่ 7/11/2012 10:52:54 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin