ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์


   ปรัชญา ปณิธาน วัสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และสมรรถนะหลัก

      ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และสมรรถนะหลักของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ผู้เข้าชม 259 คน UPDATE วันที่ 10/30/2017 9:12:16 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin