หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    ประชาสัมพันธ์ด่วน

1) คลิก Download ชุดวิชาระดับปริญญาตรี
(นศ จะเห็นเฉพาะชุดวิชาที่ นศ ได้ทำการลงทะเบียน ณ ปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น)

2) ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน

     นับตั้งแต่ปี 2533 ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก็ได้รับความนิยมจากบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีการฝึกปฎิบัติที่เข้มข้นขึ้น จนมาถึงปัจจุบันปี 2555 หลักสูตรดังกล่าวก็ได้ถูกปรับปรุงอีกครั้ง คราวนี้ถือว่าปรับใหญ่เพราะได้เปลี่ยนปริญญาบัตรที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต และจะได้ฤกษ์เปิดสอนกันในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556  (เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ต้นปี 2556 )

สำหรับเรื่องการสมัครเรียนเป็นนักศึกษาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปวส.นั้น

 

                   ตามที่มีผู้สนใจ สอบถามมาว่าเมื่อไรทางสาขาวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพจะเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส.เข้าเรียนในหลักสูตรวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ซะที) นั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้

                  ด้วยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้ทางสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หากจะรับผู้เรียนที่มึคุณวุฒิการศึกษาปวส.นั้น จะต้องเป็นทางด้านประเภทช่างอุตสาหกรรม และต้องเรียนเพิ่มเติมในวิชาทางคณิตศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต และทางวิทยาศาสตร์ 25 หน่วยกิต

                   ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้พิจารณาหาแนวทางว่าจะจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาปวส.อย่างไร เช่น

                1) จะเรียนวิชาพื้นฐานอย่างไร ต้องเรียนก่อนเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือไม่ หรือให้เรียนคู่ขนานกันไปเลย จะต้องจัดทำเป็นชุดวิชาหรือไม่ ฯลฯ

                2) จะสอบอย่างไร ถ้านักศึกษาพร้อมตอนไหน สอบตอนนั้นได้เลยไหม ตามระบบ walk in exam ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ หรือจะจัดสอบพร้อมกันกับการสอบแต่ละครั้งของมหาวิทยาลัย ถ้าสอบไม่ผ่าน จะสอบซ่อมได้ไหม ได้กี่ครั้ง ฯลฯ

               3) จะเก็บผลสอบอย่างไร เพราะแต่ละคนจะสอบผ่านไม่พร้อมกัน ระบบการจัดเก็บ การแจ้งผล มีความพร้อมเพียงใด ฯลฯ

                  จะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบ จึงต้องใช้เวลามากพอสมควร รวมถึงต้องส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ อีก อย่างไรก็ตามทางสาขาวิชาจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบต่อไปครับ  

 

อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงขอแนะนำหลักสูตรที่มีผู้สนใจมากนี้ต่อท่านผู้สนใจในลักษณะถามตอบดังต่อไปนี้

                                                                                                                                                                                                                    รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา

                                                ประธานคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

                                                                                                                                                                                                                       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

ถาม: เดี๋ยวนี้มสธ.ไม่เปิดสอนหลักสูตร 2 ปีแล้วหรือ

ตอบ: คำถามนี้ถือว่ายอดฮิตมากคำถามหนึ่งที่มาของเรื่องนี้มาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มีคำสั่งไม่ให้มีการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีอีกต่อไป(มีข้อยกเว้นสำหรับหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีที่ยังสามารถทำได้ต่อไป) ทุกสถาบันการศึกษาจึงต้องจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีเป็นแบบ 4 ปีกัน ทางมสธ.ก็เช่นกัน ได้พัฒนาหลักสูตรเป็นแบบ 4 ปี แล้วพิจารณาว่าสำหรับคนที่จบปริญญาตรี(รวมทั้งอนุปริญญาที่เป็นปวส.)มาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียนชุดวิชาในโครงสร้างที่เป็นหมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป  แต่ควรได้รับการยกเว้นชุดวิชาเหล่านั้น ในที่สุดคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรก็ได้กำหนดออกมาว่าวุฒิการศึกษาใด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาชุดวิชาใดบ้าง ซึ่งพบว่าบางวุฒิการศึกษาใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี บางวุฒิการศึกษาต้องใช้เวลาเรียน 3 ปี เป็นต้น ตกลงสรุปว่าถึงแม้จะพัฒนาเป็นหลักสูตร 4 ปี แต่ด้วยคุณสมบัติของผู้เรียนทำให้สามารถเรียน 2 ปีจบได้(อย่างมีคุณภาพด้วย)

ถาม: ในปีแรกที่เปิดรับนี้ วุฒิการศึกษาใดใช้สมัครเรียนได้

ตอบ: ขณะนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่ามสธ.จะเปิดรับสมัครในปีแรกสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ ส่วนวุฒิการศึกษาอื่น เช่น ปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์หรือปวส.นั้นคงต้องรอสักระยะหนึ่งก่อนอย่างไรก็ตามก็อาจเป็นไปได้ที่จะเปิดรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิสายสังคมศาสตร์สมัครหากทำงานเป็นจป.ระดับวิชาชีพอยู่แล้วขณะสมัครเรียน(ต้องรอผลการตัดสินใจอีกครั้งครับ)

       สำหรับวุฒิการศึกษาที่มสธ.เปิดรับให้สมัครเรียนหลักสูตรวท.บ.วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ในภาคการศึกษที่ 1/2556) มีดังนี้

      1.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

      2.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ

      3.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) หรือ

      4.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) หรือ

      5.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

      6.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ ปริญญาตรีอุตสหกรรมศาสตร์ หรือ

      7.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ

      8.             สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ

      9.           สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ

      10.      สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ถาม: แต่ละคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนต้องเรียนกี่ชุดวิชา และต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี

ตอบ: โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เปิดในภาคการศึกษที่ 1/2556) มีดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รวม

หมวดศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาแกน

หมวดวิชาเฉพาะ

(ชุดวิชา)

(ชุดวิชา)

(ชุดวิชา)

(ชุดวิชา)

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2ปี

1

1

10

12

2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี)

4. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี)

5. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

2ปี

 

1

2

9

12

6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ ปริญญาตรีอุตสหกรรมศาสตร์

7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

 

2ปีครึ่ง

1

2

10

13

8. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

3 ปี

2

5

10

17

9. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

10. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต

   หมายเหตุ     -  รายละเอียดชุดวิชา ศึกษาเพิ่มเติมได้จากระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

 -     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทช่างอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างหลักสูตรและเตรียมความพร้อม ซึ่งจะยังไม่เปิดในภาค2/2556 โปรดติดตาม

      ความเคลื่อนไหวทาง website ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ถาม: ขณะนี้กำลังเรียนหลักสูตรวิชาเอกนี้ของมสธ.อยู่ แต่เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สบ.)จะสมัครเรียนหลักสูตรใหม่นี้ได้ไหม

ตอบ: ขอตอบเป็นหลักการก่อนนะครับ ปรัชญาของมสธ.คือเปิดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาสามารถย้ายวิชาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ต้องการย้ายไปเรียนวิชาเอกอะไรก็ต้องดูว่าวิชาเอกนั้นเปิดรับวุฒิการศึกษาที่เรามีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่เปิดรับ อย่างนี้เราก็ย้ายไปวิชาเอกนั้น ๆ ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นเราใช้วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต สมัครเรียนหลักสูตรสบ.วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นหลักสูตรเดิม แล้วตอนนี้สนใจจะเปลี่ยนมาเรียนหลักสูตรใหม่ที่เป็นวท.บ. กรณีเช่นนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะในหลักสูตรใหม่นี้(ในขณะนี้) ยังไม่รับผู้ที่วุฒิการศึกษาทางสายสังคม แต่ในอีกตัวอย่างหากนักศึกษาใช้วุฒิวศ.บ.หรือวท.บ.(เคมี) หรือปวส.(ประเภทช่างอุตสาหกรรม)สมัครเรียนในหลักสูตรเก่า แล้วต้องการเปลี่ยนมาหลักสูตรใหม่ที่กล่าวถึงนี้ กรณีเช่นนี้สามารถทำได้ครับ และนักศึกษาสามารถโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วได้ครับ(ในเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนชุดวิชาที่กำหนดไว้ เช่นถ้าชุดวิชานั้น ๆ ได้มีการปรับปรุงแล้ว อย่างนี้ก็โอนไม่ได้ครับ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ไม่น่าจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นครับ)

ถาม: เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว วุฒิการศึกษาที่ได้สามารถนำไปสมัครเป็นจป.ระดับวิชาชีพได้ไหม

ตอบ: กฎหมายกำหนดว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นจป.ระดับวิชาชีพคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาทางอาชีวอนามัย ไม่ว่าจะเป็นวท.บ.หรือสบ.ก็ตามและหลักสูตรนั้นทางสกอ.(ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบการศึกษาขั้นอุดมศึกษา)ให้การรับทราบแล้ว ย่อมมีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้ นั่นคือมีคุณสมบัติที่จะเป็นจป.ระดับวิชาชีพได้โดยไม่ต้องมาตีความในประเด็นเทียบเท่า (นี้เป็นความเห็นของผู้เขียน) ในความเห็นของผู้เขียนแล้วการพิจารณาว่าเทียบเท่าหรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาต่อเมื่อมีวุฒิการศึกษาอื่นที่ต้องมาพิจารณาเรื่องความเทียบเท่าเช่นจบการยศาสตร์ จบพิษวิทยา จบสิ่งแวดล้อม (อะไรทำนองนี้) ถือว่าเทียบเท่าอาชีวอนามัยหรือไม่

        ขอเรียนว่าหลักสูตรวท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.ที่กำลังกล่าวถึงนี้ ทางสกอ.ได้มีหนังสือตอบกลับมายังมสธ.แจ้งเรื่องการรับทราบหลักสูตรนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากสรุปตรงนี้่ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จากมสธ.มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้อย่างแน่นอน

าม: วิธีการเรียนเป็นอย่างไร

อบ: ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 และตามปรัชญาการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ วิธีการเรียนที่กำหนดไว้แน่นอนคือการเรียนทางไกล แต่ในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรอาจมีความแตกต่างกันบ้าง ในกรณีของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกำหนดวิธีการเรียนให้นักศึกษาศึกษาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาต่าง ๆ และในบางชุดวิชาอาจมีการสอนเสริมด้วย นอกจากนี้จะมีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะในเรื่องการตรวจวัดและประเมินการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (โดยทั่วไปนักศึกษาจะมารับการฝึกที่มสธ.และต้องพักค้างคืนด้วย เพราะมีกิจกรรมวิชาการต้องทำตลอด) นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 15 คน ฝึกใช้เครื่องมือตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศทั้งแบบ Direct & Indirect Instrument ฝึกวัดเสียง แสง และความร้อน และการใช้ข้อมูลการตรวจวัดเพื่อการประเมินการสัมผัส รวมถึงการทำรายงานด้วย และเมื่ออยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาต้องมารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมวิชาการวิชาชีพ นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีม และศิลปะการทำงาน และจะได้รับข้อมูลสถานการณ์ของโรงงานเพื่อนำไปใช้ในการชี้บ่งปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา(การประเมินความเสี่ยง) และการจัดทำแผนงานและโครงการ ที่สำคัญอีกประการคือระหว่างเรียนสามารถติดต่ออาจารย์ได้เพื่อการปรึกษาหารือคลายข้อสงสัยในเรื่องที่อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ

         รวมความแล้ววิธีการเรียนหลักสูตรนี้มีทั้งการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมารับการสอนเสริม หรือปรึกษาหารือทางวิชาการ มีการฝึกปฎิบัติ และการเข้ารับการอบรมเข้ม สองกิจกรรมหลังส่วนใหญ่มาดำเนินกิจกรรมที่มสธ.     

        ลืมบอกไปว่าเมื่อถึงเวลาสอบ ใครอยู่ที่ไหนก็สอบที่นั่น(จังหวัด) ใครมีธุระไปต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศในช่วงสอบ ถ้าทำเรื่องขอสอบนอกสถานที่ล่วงหน้า ก็สามารถสอบที่ที่จะอยู่ในช่วงนั้นได้ อย่างนี้จึงเรียกว่า เรียนอย่างสบาย จบอย่างมีคุณภาพ

ผู้เข้าชม 138582 คน UPDATE วันที่ 2/12/2014 3:42:54 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin