หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษา ปวส.ประเภทช่างอุตสาหกรรม เข้าเรียนในหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คลิกรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองห้องพักของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


2.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ ebook

ด้วยสำนักพิมพ์ ได้จัดทำโครงการการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ebook เพื่อบริการนักศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บน website ebook.stou.ac.th  และ application stou ebooks ทั้งบน ios  และ android   เพื่อที่นักศึกษาได้เข้าไปอ่านประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารการสอน เฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนนั้น  อนึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์ 02 504 7656

3. ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

    ทำเนียบรุ่นนักศึกษา    8/6/59

4. บัญชีการเทียบแทนชุดวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554   ข้อมูล ณ วันที่23 เม.ย.61

ผู้เข้าชม 1516 คน UPDATE วันที่ 4/24/2018 1:43:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin