2.3.1)ข้อมูลสำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

 

แบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มมคอ. 7

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

1) ข่าวสารจากภายใน

2) ข่าวสารจากภายนอก

1) หนังสือ พืชสมุนไพรแม่อาย เล่ม 1”ของ ภก.ภุมริน คำยิ่งโยชน์  อีเมล์ poommarin kumyingyoch [poom076@hotmail.com]

     ซึ่งแจ้งข้อมูลมาทางอีเมล์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    โดยสามารถ  Download ข้อมูลได้ดังนี้   1)ปก    2) คำนำ 3) สารบัญ    4) เนื้อหา

 

กลับไปหน้ายินดีต้อนรับสู่การใช้งาน

 

 

 

ผู้เข้าชม 53 คน UPDATE วันที่ 3/20/2013 2:05:03 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin