ผลการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและการรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทย มสธ.

1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ

http://healthsci.stou.ac.th/UploadedFile/Qualification.pdf

2) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานแพทย์แผนไทย

http://healthsci.stou.ac.th/UploadedFile/Profile%20Thai%20traditoinal%20Medicine.pdf

ผู้เข้าชม 261 คน UPDATE วันที่ 6/4/2013 3:12:25 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin