ข่าวปริญญาตรี

-

 

1) การติดต่อเอกสารการเรียนการสอนและการบริการคำถาม

- นักศึกษาที่ได้รับเอกสารล่าช้าในบางชุดวิชาถ้าเป็นปรับปรุงใหม่เอกสารอาจส่งล่าช้าสามารถ download เอกสารได้ หรือ ตรวจสอบการส่งเอกสารการสอน
- บริการตอบคำถาม นศ.ป.ตรี โดย สำนักทะเบียน

-  แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน   

ประกาศฯเรื่อง ข้อกำหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2557

2) ข้อมูลการเรียนระดับปริญญาตรี

1.1  หลักเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)

    1.1.1  ช่วงระยะเวลาการจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา

          1) จัดหลังสอบภาคไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณต้นเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม

          2) จัดหลังสอบภาคไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณต้นเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม

          3) การตรวจสอบชุดวิชาที่จัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา และรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชาตามข้อ 1.1  
         
สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
           3.1) ภาคการศึกษาที่ 1 ตรวจสอบได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
           3.2) ภาคการศึกษาที่ 2 ตรวจสอบได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
           3.3) การตรวจสอบรายชื่อผู้คุณสมบัติอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาสามารถตรวจสอบได้ที่ทางสำนักวิชาการที่เบอร์โทรศัพท์ 02 5047231-4 ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากสาขาวิชาได้แจ้งรายชื่อชุดวิชาที่จัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาในภาคนั้นแล้วในข้อที่ 1.1.2 โดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องว่า "ขอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ" พร้อมแจ้งรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาที่จะอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา รหัสนักศึกษาและชื่อ-ชื่อสกุล กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำนินการตรวจสอบข้อมูลให้กับนักศึกษาต่อไป


     1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2556

             1) รายชื่อชุดวิชาที่จัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2556 
                  (โปรดสอบถามข้อมูลหลังสอบภาคไล่ประจำภาคการศึกษาไปแล้ว เนื่องจากการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาจะจัดหลังการสอบภาคไล่ประจำภาคการศึกษา) 
             2) ตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
 
            3) นักศึกษาที่เข้าอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 57301การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข ในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6-8 เมษายน 2558  ให้อ่านและสรุปย่อทั้ง 15 หน่วย มาส่งในวันแรกที่เข้าอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาฯ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค.58


                
           

3. แนะนำการเรียนชุดวิชา และการเตรียมตัวในวันสอบและเทคนิคการสอบ

3.1) แนะนำการเรียนชุดวิชา

 ชุดวิชา50102 ชุดวิชา52302 ชุดวิชา52303 ชุดวิชา53405 ชุดวิชา54110 ชุดวิชา55302 ชุดวิชา55303 ชุดวิชา55305 ชุดวิชา55312 ชุดวิชา57301 ชุดวิชา57203  ชุดวิชา 50101

3.2) การเตรียมตัวในวันสอบและเทคนิคการสอบ

การเตรียมตัวในวันสอบและเทคนิคการสอบ

4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน สามารถ Download หน่วยได้

icon_hot.gif Download ชุดวิชา 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน  สามารถ Download ได้ที่นี้

5. งานไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2556

ด้วยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จะจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันพฤหัสบดีที่ 28กันยายน 2560  เวลา07.29-12.00 น. ณ ใต้ตึกอาคาครวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยกรอก แบบตอบรับและการสมัครเข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2556 และ ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบรับและสมัครเข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2556

6. ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชาดังนี้
(1) ชุดวิชา
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

(2)
ชุดวิชา
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
(3) ชุดวิชา52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

สามารถอ่านเอกสารการสอนในส่วนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในบางหน่วย icon_hot.gifคลิกอ่านรายละเอียด

7. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น   

  1. ประชาสัมพันธ์คู่มือการฝึก

icon_hot.gif 1) คู่มือฝึกปฏิบัติชุด 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข อาจารย์ฝึกเสริมทักษะ อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ (นักศึกษาโปรดศึกษาคู่มือฝึกปฏิบัตินี้ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติในวันที่ 18 เมษายน 2558 เอกสารตัวจริงให้รับในวันฝึกปฏิบัติที่สถาบันบำราศนราดูร) ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.58

icon_hot.gif 2) ชุดการสอนเสิมฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ และอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.58

2.ประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึกและศูนย์การฝึก

icon_hot.gif   2.1) กำหนดการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (รอบที่ 1) วันที่ 17-18  ตุลาคม  2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ข้อมูล ณ 20 ส.ค.58

  1) กำหนดการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ภาคปลาย 2557ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย.58

 2) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ การฝึกฏิบัติ (15แหล่ง) ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ภาคปลาย 2557 ข้อมูล วันที่ 21 เม.ย.58

3. ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาฝึก

icon_hot.gif รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์มาฝึกเสริมทักษะชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ครั้งที่ 1 กรณีพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้วันที่ 18-19 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สถาบันบำราศนราดูร อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ชั้น 2 ห้องประชุมอัจฉรา (ติดโรงอาหาร) โดยเตรียมนาฬิกาข้อมือมาด้วย เวลา 8.00-17.00 น.จำนวน 80 ราย คลิกข้อมูลที่นี่ /รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม 82 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย.58
การฝึกเสริมทักษะชุด 52311 ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ มสธ. 5 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี นครสวรรค์ ลำปาง อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช โปรดคลิก 1) คลิกรายชื่อฝึกครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558      และ  2) รายชื่อฝึกปฏิบัติตามมอบหมายและศูนย์เฉพาะกิจ   ข้อมูล 8 เม.ย.58

icon_hot.gif  รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์มาฝึกเสริมทักษะชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ครั้งที่ 1 กรณีพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้วันที่ 18-19 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สถาบันบำราศนราดูร อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ชั้น 2 ห้องประชุมอัจฉรา (ติดโรงอาหาร) โดยเตรียมนาฬิกาข้อมือมาด้วย เวลา 8.00-17.00 น.จำนวน 80 ราย คลิกข้อมูลที่นี่ / รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม 82 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย.58
การฝึกเสริมทักษะชุด 52311 ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ มสธ. 5 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี นครสวรรค์ ลำปาง อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช โปรดคลิก 1) คลิกรายชื่อฝึกครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558   และ 2) คลิกรายชื่อฝึกและศูนย์เฉพาะกิจ   ข้อมูล 8 เม.ย.58

 icon_hot.gif รายชื่อนักศึกษาที่ขอฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (กรณีพิเศษ) ควบกับชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ภาคปลายปีการศึกษา 2557ข้อมูลปรับใหม่ ณ วันที่ 8 เม.ย.58

icon_hot.gif รายชื่อนักศึกษาฝึกเสริมทักษะชุดวิขา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ทั้งนี้เฉพาะนักศึกษาที่มีฝึกที่ มสธ. นนทบุรี ขอให้พักที่ มสธ. และมีอาหารให้รับประทาน ติดต่อคุณสุฑารักษ์ สำนักบริการการศึกษา 02-5047613 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.58          

4. ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

icon_hot.gif    บันทึกแจ้งฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและบำบัดโรคเบื้องต้น พร้อมแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าฝึกปฏิบัติฯ คลิก ข้อมูลเมื่อ 25 พ.ค.58
    icon_hot.gif แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง กรณีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปี 55-56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 แล้ว ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นเป็นกรณีพิเศษควบกับการลงทะเบียนชุด52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 และแบบฟอร์มการขอฝึกฯ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค.58

  icon_hot.gifประกาศกำหนดการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษากลุ่มนักศึกษากรณีพิเศษในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (กรณีพิเศษ) ควบกับชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ภาคปลายปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.57

ภาคต้นปีการศึกษา 2557

- คำชี้แจงการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มกราคม 2558

- รายชื่อนักศึกษาฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ภาคต้นปีการศึกษา 2557แก้ไขใหม่

- รายชื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมาย ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557- 9 มกราคม 2558 ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ภาคต้นปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 แห่ง

- รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์มาฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สถาบันบำราศนราดูร อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ชั้น 6 ห้องประชุมทับทิม เวลา 08.00-17.00 น.

-รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกมอบหมาย ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - 9 มกราคม 2558 ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ภาคต้นปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 แห่ง
-
คำชี้แจงการฝึกตามมอบหมายชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (สำหรับนักศึกษา)

icon_hot.gif
แบบฟอร์มการฝึกตามมอบหมาย

1) แบบบันทึกลงชื่อการฝึกปฏิบัติประจำวัน
2) แบบประเมินผลการฝึกตามมอบหมาย(แบบประเมินผลทักษะการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นในสถานบริการ 8 ทักษะ)
3) แบบฟอร์มการฝึกตามมอบหมาย (8 ทักษะ)

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สถาบันบำราศนราดูร กลุ่มที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี กลุ่มที่ 3 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

กลุ่มที่ 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี และ กลุ่มที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

- รายละเอียดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุด52311 - แบบสรุปประเมินผลคะแนนฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครั้งที่ 1
- แบบฟอร์มการฝึกทักษะชุด 52311 (8 ทักษะ)

icon_hot.gif- แนวทางการปฏิบ้ติการจัดฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว (พ.ศ. 2553-2556)

icon_hot.gif- แบบฟอร์มการขอฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น กรณีนักศึกษารหัสปี 53-56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50310 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

icon_hot.gif เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุด 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ภาคการศึกษา 1/2557 ทุกท่าน

เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุด 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นทุกท่านจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติทุกคน ให้นักศึกษาชำระเงินค่าฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมค่าฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท โดยเร่งด่วน ทั้งนี้สามารถสอบตามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 9829609

สำหรับนักศึกษาที่เรียนทฤษฎีชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ผ่านแล้วจะยังไม่ฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษา 1/2557 จะเรียกฝึกภายหลัง

ข้อมูล ณ 27 ต.ค.57

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เสื้อฟ้าสามารถดูทาง Online ได้ที่นี้ คลิก หรือค้นหาใน Google พิมพ์ค้นหา "เสื้อฟ้าหมออนามัย" สำหรับโลโก้ มสธ. สั่งซื้อที่สหกรณ์ร้านค้า มสธ. ในราคา 19 บาท/แผ่น

- สถานที่พัก มีเฉพาะที่ วสส.อุบลราชธานี และ วสส.พิษณุโลก สำหรับแหล่งฝึกนอกจากนี้นักศึกษาจะต้องจัดหาที่พักหรือติดต่อที่พักเอง

ข้อมูล ณ 4 พ.ย.57

- ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ข้อมูล 15 ส.ค.57

- คลิก Download แบบฟอร์มการตอบรับการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ข้อมูล 15 ส.ค.57

 

8. ประชาสัมพันธ์ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 icon_hot.gif-- รายละเอียดชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 icon_hot.gif รายชื่อนักศึกษาชุด 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลปรับแก้ไข ณ วันที่ 20 เม.ย.58

1) รายชื่อนักศึกษาชุด 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ.

2) รายชื่อนักศึกษาชุด 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมในวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ.

 

 

ผู้เข้าชม 30309 คน UPDATE วันที่ 9/4/2017 9:21:51 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin