ข่าวปริญญาตรี

-

 

1) การติดต่อเอกสารการเรียนการสอนและการบริการคำถาม

  1.1) icon_hot.gifอกสารการสอนชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบำบัติโรคเบื้องต้น  - แบบประเมินตนเอง  19 พ.ย.61

         icon_hot.gifเอกสารการสอนชุดวิชา 54127พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  แบบประเมินตนเอง  1 พ.ย.61      

  1.2) นักศึกษาที่ได้รับเอกสารล่าช้าในบางชุดวิชาถ้าเป็นปรับปรุงใหม่เอกสารอาจส่งล่าช้าสามารถ download เอกสารได้ หรือ ตรวจสอบการส่งเอกสารการสอน
  1.3)บริการตอบคำถาม นศ.ป.ตรี โดย สำนักทะเบียน

 1.4)  แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน   

  1.5)  ประกาศฯเรื่อง ข้อกำหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2557

2) ข้อมูลการเรียนระดับปริญญาตรี

1.1  หลักเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)

    1.1.1  ช่วงระยะเวลาการจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา

          1) จัดหลังสอบภาคไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณต้นเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม

          2) จัดหลังสอบภาคไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณต้นเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม

          3) การตรวจสอบชุดวิชาที่จัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา และรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชาตามข้อ 1.1  
         
สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
           3.1) ภาคการศึกษาที่ 1 ตรวจสอบได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
           3.2) ภาคการศึกษาที่ 2 ตรวจสอบได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
           3.3) การตรวจสอบรายชื่อผู้คุณสมบัติอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาสามารถตรวจสอบได้ที่ทางสำนักวิชาการที่เบอร์โทรศัพท์ 02 5047231-4 ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากสาขาวิชาได้แจ้งรายชื่อชุดวิชาที่จัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาในภาคนั้นแล้วในข้อที่ 1.1.2 โดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องว่า "ขอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ" พร้อมแจ้งรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาที่จะอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา รหัสนักศึกษาและชื่อ-ชื่อสกุล กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำนินการตรวจสอบข้อมูลให้กับนักศึกษาต่อไป


     1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา

             รายชื่อชุดวิชาที่จัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา  (โปรดสอบถามข้อมูลหลังสอบภาคไล่ประจำภาคการศึกษาไปแล้ว เนื่องจากการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาจะจัดหลังการสอบภาคไล่ประจำภาคการศึกษา)      ตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
 
           


                
           

3. แนะนำการเรียนชุดวิชา และการเตรียมตัวในวันสอบและเทคนิคการสอบ

3.1) แนะนำการเรียนชุดวิชา

 ชุดวิชา50102 ชุดวิชา52302 ชุดวิชา52303 ชุดวิชา53405 ชุดวิชา54110 ชุดวิชา55302 ชุดวิชา55303 ชุดวิชา55305 ชุดวิชา55312 ชุดวิชา57301 ชุดวิชา57203  ชุดวิชา 50101

3.2) การเตรียมตัวในวันสอบและเทคนิคการสอบ

การเตรียมตัวในวันสอบและเทคนิคการสอบ

4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน สามารถ Download หน่วยได้

icon_hot.gif Download ชุดวิชา 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน  สามารถ Download ได้ที่นี้


5. ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชาดังนี้
(1) ชุดวิชา
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

(2)
ชุดวิชา
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
(3) ชุดวิชา52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

สามารถอ่านเอกสารการสอนในส่วนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในบางหน่วย icon_hot.gifคลิกอ่านรายละเอียด

6. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น   

  1. ประชาสัมพันธ์คู่มือการฝึก

icon_hot.gif 1) คู่มือฝึกปฏิบัติชุด 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข อาจารย์ฝึกเสริมทักษะ อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ (นักศึกษาโปรดศึกษาคู่มือฝึกปฏิบัตินี้ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติ เอกสารตัวจริงให้รับในวันฝึกปฏิบัติที่สถาบันบำราศนราดูร) ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.58

icon_hot.gif 2) ชุดการสอนเสิมฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ และอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.58

2.ประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึกและศูนย์การฝึก

 ------

3. ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

icon_hot.gif    บันทึกแจ้งฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและบำบัดโรคเบื้องต้น พร้อมแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าฝึกปฏิบัติฯ คลิก ข้อมูลเมื่อ 25 พ.ค.58
    icon_hot.gif แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง กรณีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปี 55-56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 แล้ว ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นเป็นกรณีพิเศษควบกับการลงทะเบียนชุด52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 และแบบฟอร์มการขอฝึกฯ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค.58

  icon_hot.gifประกาศกำหนดการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษากลุ่มนักศึกษากรณีพิเศษในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (กรณีพิเศษ) ควบกับชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ภาคปลายปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.57

icon_hot.gif แบบฟอร์มการฝึกตามมอบหมาย

1) แบบบันทึกลงชื่อการฝึกปฏิบัติประจำวัน
2) แบบประเมินผลการฝึกตามมอบหมาย(แบบประเมินผลทักษะการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นในสถานบริการ 8 ทักษะ)
3) แบบฟอร์มการฝึกตามมอบหมาย (8 ทักษะ)

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สถาบันบำราศนราดูร กลุ่มที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี กลุ่มที่ 3 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

กลุ่มที่ 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี และ กลุ่มที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

- รายละเอียดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุด52311 - แบบสรุปประเมินผลคะแนนฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครั้งที่ 1
- แบบฟอร์มการฝึกทักษะชุด 52311 (8 ทักษะ)

icon_hot.gif- แนวทางการปฏิบ้ติการจัดฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว (พ.ศ. 2553-2556)

icon_hot.gif- แบบฟอร์มการขอฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น กรณีนักศึกษารหัสปี 53-56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50310 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

icon_hot.gif เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุด 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ภาคการศึกษา 1/2557 ทุกท่าน

เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุด 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นทุกท่านจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติทุกคน ให้นักศึกษาชำระเงินค่าฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมค่าฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท โดยเร่งด่วน ทั้งนี้สามารถสอบตามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 9829609

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ข้อมูล 15 ส.ค.57

- คลิก Download แบบฟอร์มการตอบรับการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ข้อมูล 15 ส.ค.57

 

7. ประชาสัมพันธ์ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 icon_hot.gif-- รายละเอียดชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 

ผู้เข้าชม 827 คน UPDATE วันที่ 11/19/2018 2:08:51 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin