คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละปีการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2552

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2553

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2554

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2555

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2556

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2558-2560          และ   คู่มือระดับหลักสูตร AUN3.0

 

 

ผู้เข้าชม 255 คน UPDATE วันที่ 9/4/2017 2:18:17 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin