รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

             ประวัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการครั้งที่

หมายเหตุ

ปัจจุบัน

 

 1

448/2559

ปรับแก้ไขใหม่เป็นปัจจุบัน

ย้อนหลัง

 

1

117/2554

มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 2

2046/255

มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

 3

1644/2557

 

มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

 

ผู้เข้าชม 2172 คน UPDATE วันที่ 7/6/2017 2:38:29 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin