ความเป็นมา

ความเป็นมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปัจจุบันนโยบายของรัฐได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทยังมีความจำเป็นอยู่ ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจะนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนชาวไทยอันจะก่อให้เกิดภาวะสุขภาพอนามัยที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันผู้ผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักในเป้าหมายดังกล่าวนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีมี 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ บุคลากรสาธารณุขประเภทต่าง ๆ ยังมีความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันนโยบายของรัฐจะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในระดับตำบล บุคลากรสาธารณสุขจึงต้องมีการพัฒนาตนเองด้วยการพัฒนาพื้นฐานการศึกษา อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการนำมาผสมผสานกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักสูตรต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอน ทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2543
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2543

หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2543
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2543
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541
   วัตถุประสงค์


เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน ให้สามารถพัฒนาตนเองในแง่ของวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ
  2. เพื่อผลิตนักสาธารณสุขในระดับปริญญาตรีให้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับปัยหาและความจำเป็นของประเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขแก่ ประชาชนอย่างทั่วถึง
  3. เพื่อให้บริการด้านวิชาการทางสาธารณสุขทุกแขนงแก่ประชาชนทั่วไป เป็นการยกระดับสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคมให้สูงขึ้น
  4. ดำเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งให้บริการด้านคำแนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าว แก่บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ วิสัยทัศน์
สถาบัน การศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนการวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้เข้าชม 484 คน UPDATE วันที่ 8/31/2016 10:35:27 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin