โครงการต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาสตร์สุขภาพ

กลับไปหน้าก่อนนี้

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทำโครงการ/ทีม/คณะทำงานจัดทำ

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์
2) โครงการอบรมหลักสูตรOccupational Health & Safety Manage Ment Systems Auditor/Lead Auditor Training Ciurseอาจารย์เนตรชนก  เจริญสุข
3)

 

 

 

ผู้เข้าชม 47 คน UPDATE วันที่ 10/11/2013 1:35:16 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin