ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

หลักสูตรแพทย์แผนไทย
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาป.ตรี
หลักสูตรแพทย์แผนไทย
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน 
 (คลิกอ่านรายละเอียดวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
แบบฟอร์ม/แนวปฏิบัติ/เกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาป.โท    

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุุกท่าน(คลิกอ่านรายละเอียดวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)


 

จุลสารออนไลน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ฉบับที่ 1/58  ฉบับที่ 2/58   ฉบับที่ 3/58  ฉบับที่ 4/58 
ฉบับที่1/59   ฉบับที่ 2/59   ฉบับที่ 3/59  ฉบับที่ 4/59

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 กันยายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

1)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษา ปวส.ประเภทช่างอุตสาหกรรม เข้าเรียนในหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2) ด้วยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จะจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559  เวลา07.00-16.00 น. ณ ใต้ตึกอาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยกรอก แบบตอบรับและการสมัครเข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 

3)
อบรมเข้มพิเศษชุดวิชาภาคปลาย ปี 2558 
4) คำแนะนำชุดวิชา
     4.1) ธรรมานามัย
     4.2) อนามัยสิ่งแวดล้อม 
5) กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เบื้องต้นมีดังนี้
     5.1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
            ครั้งที่ 1  วันที่ 6-10 ธันวาคม 2559
            ครั้งที่ 2  วันที่ 11-15 ธันวาคม 2559
     5.2) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
            ครั้งที่ 1  วันที่ 26-30 พฤศจิกายน  2559
            ครั้งที่ 2  วันที่ 7-11 มกราคม 2560
      5.3) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
              วันที่ 1 -5 ธันวาคม 2559
        ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ สำนักวิชาการ

การรับสมัครงาน   และการประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป 

17 สิงหาคม 2559
ผลการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและการรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทย มสธ.
4 มิถุนายน 2556

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin