ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

หลักสูตรแพทย์แผนไทย
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาป.ตรี
หลักสูตรแพทย์แผนไทย
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน 
 (คลิกอ่านรายละเอียดวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
แบบฟอร์ม/แนวปฏิบัติ/เกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาป.โท    

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุุกท่าน(คลิกอ่านรายละเอียดวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)


 

จุลสารออนไลน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ฉบับที่ 1/60  ฉบับที่ 2/60  ฉบับที่ 3/60  ฉบับที่ 4/60

ฉบับที่ 1/61  ฉบับที่ 2/61   ฉบับที่ 3/61 ฉบับที่ 4/61

ฉบับที่ 1/62  ฉบับที่ 2/62    New!ฉบับที่ 3/62

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การรับสมัครงาน   และการประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป 

1) ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีการปรับปรุงใหม่ โดยไม่ได้จัดเป็นวิชาเอก แต่แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ
     (1) กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข : สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หรือสนใจด้านการบริหารสาธารณสุขในชุมชน อาจารย์/นักวิชาการ /ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน / นักวิจัย / อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
      (2) กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล : สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรือสนใจด้านการบริหารโรงพยาบาลสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ / นักวิชาการ / ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล / สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน / นักวิจัย / อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
       ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องระบุ "กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข" หรือ "กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล" ที่เลือกไว้ในใบสมัครด้วย
     (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2504-8034 , 0 -2504-8020 และ 0-2504-8066)
2) คำแนะนำชุดวิชา
     1) อนามัยสิ่งแวดล้อม 
3) กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ สำนักวิชาการ
4) การขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (เฉพาะกลุ่มที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น) คลิกรายละเอียด  (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย.-30 ก.ย.60)

5) ชุดวิชา 54127  พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     5.1 เอกสารการสอน  5.2  แบบประเมินตนเอง


 

11 มิถุนายน 2562
กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 พฤษจิกายน 2561
ผลการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและการรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทย มสธ.
4 มิถุนายน 2556

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin